KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Per 1 juli: IPM5 voor decentrale regelgeving en officiële publicaties

17 juni 2016

Vandaag is de reeds aangekondigde wijziging van het informatie publicatiemodel (IPM) voor decentrale regelgeving bekendgemaakt in de Staatscourant. Deze wijziging treed per 1 juli in werking. De wijzigingen zijn nodig door de ingebruikname van DROP, de applicatie die GVOP en CVDR integreert. Ook zijn er enkele inhoudelijke aanpassingen gedaan, die in dit nieuwsbericht verder worden toegelicht.

Waarom een nieuw IPM?

Het oude IPM, versie 4, dateert uit 2008 en was toe aan vernieuwing. Die versie was namelijk niet voorbereid op een koppeling van de systemen GVOP en CVDR, waarbij in GVOP en in DROP modernere versies van de XML-schema’s gebruikt worden. De technische beschrijving van de XML-schema’s en systeemkoppelvlakken lag vast in het IPM, waardoor een wijziging van de regeling nodig was om deze beschrijvingen, en de koppelvlakken zelf, aan te kunnen passen.

Hoe ziet het nieuwe IPM eruit?

In het nieuwe IPM, versie 5, zijn de technische specificaties en de gebruikershandleiding uit de regeling gehaald. In de Ministeriële regeling zijn vier bijlagen opgenomen;

  1. Gegevens over een openbaar lichaam dat via GVOP wil publiceren.
  2. Gegevens over de te publiceren teksten op officielebekendmakingen.nl.
  3. Consolidatie-instructies voor regelingen die worden opgenomen in de collectie decentrale regelgeving (CVDR en DROP).
  4. Gegevens over de te consolideren teksten.

Op de website http://standaarden.overheid.nl zijn de waardelijsten te vinden die conform bijlagen 1, 2 en 4 ingevuld dienen te worden. Van de overige metagegevens is in de Ministeriële regeling beschreven hoe ze ingevuld worden.

Op de website http://koop.overheid.nl is documentatie beschikbaar voor alle invoerapplicaties, waarin beschreven wordt hoe de applicatie gebruikt moet worden. Leveranciers kunnen documentatie over de koppelvakken waarmee publicaties en regelingen kunnen worden aangeleverd bij ons opvragen via de servicedesk.

Wat verandert er inhoudelijk?

Er zijn drie inhoudelijke veranderingen doorgevoerd in het IPM:

  1. Bij het consolideren hoeft bij het uitwerking treden van een (versie van een) regeling alleen nog maar de einddatum geplaatst te worden. Dit is in lijn gebracht met de huidige technische mogelijkheden en de dagelijkse praktijk.
  2. Er wordt een vast formaat voorgeschreven voor de officiële naam van een regeling, namelijk: [type besluit] van [bestuursorgaan] houdende [omschrijving inhoud] [ indien aanwezig, aanduiding citeertitel].
  3. De waarden “Onbekend.” “Geen.” en “N.v.t.” mogen niet meer worden ingevuld bij het consolideren van algemeen verbindende voorschriften. Alle gegevens dienen aanwezig en bekend te zijn en worden van groot belang geacht voor een integrale en correcte informatievoorziening naar de burger toe.

Er wordt alleen maar gesproken over AVV’s. Hoe zit dat met andere regelingen?

In de regeling wordt gesproken over algemeen verbindende voorschriften, omdat voor deze documenten consolidatie volgens deze voorschriften verplicht is. Voor andere besluiten van algemene strekking, zoals beleidsregels en plannen, geldt de verplichting tot consolidatie niet. Deze mogen wel geconsolideerd worden. Als dat gedaan wordt, dienen dezelfde voorschriften in acht genomen te worden. Als een bepaald gegeven ontbreekt, zoals bijvoorbeeld bij een intern reglement van orde dat niet bekend is gemaakt, mag het betreffende gegeven leeg gelaten worden. Er hoeft dan geen “n.v.t.” meer te worden ingevuld.

Moet ik nu alle regelingen met terugwerkende kracht conform IPM5 ontsluiten?

Van de decentrale overheden kan niet worden verwacht dat zij alle reeds eerder beschikbaar gestelde geconsolideerde teksten aanpassen aan bijvoorbeeld de nieuwe regels over de wijze van consolideren en metadatering. Een dergelijke aanpassing vormt een te grote last. Daarom wordt in het nieuwe artikel 3 bepaald dat reeds beschikbaar gestelde geconsolideerde teksten beschikbaar kunnen worden gehouden overeenkomstig de regels die golden ten tijde van de eerste beschikbaarstelling.

Mocht echter een algemeen verbindend voorschrift of een andere tekst ten onrechte niet zijn geconsolideerd, dan dient dat alsnog te gebeuren overeenkomstig de thans geldende regels. Met de thans geldende regels wordt immers een betere ontsluiting van geconsolideerde teksten bereikt. Artikel 3 is geen verbod op het aanpassen van de consolidatie aan de gewijzigde regeling. Ter verbetering van de ontsluiting is een aanvulling van de metadata of een andere presentatie van de geconsolideerde tekst overeenkomstig de gewijzigde regeling altijd mogelijk.

Hoe zit het nu met instellingsbesluiten van gemeenschappelijke regelingen?

Instellingsbesluiten van gemeenschappelijke regelingen worden sinds 1 januari 2015 alleen nog maar bekendgemaakt en geconsolideerd door de daartoe in het besluit aangewezen organisatie. Dat betekent dat de instellingsbesluiten en de wijzigingen / intrekkingen daarvan niet meer bekendgemaakt en geconsolideerd mogen worden door de andere deelnemende partijen. In deze versie van het IPM is expliciet opgenomen dat het niet toegestaan is om deze besluiten op te nemen in de collectie van een organisatie die niet daartoe is aangewezen.

In veel collecties van decentrale overheden zijn nog instellingsbesluiten opgenomen van voor 1 januari 2015, omdat het toen de praktijk was deze besluiten bij elke deelnemende organisatie te consolideren. Om te voorkomen dat er bij burgers onduidelijkheid ontstaat over de geldigheid en volledigheid van deze instellingsbesluiten adviseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij alle instellingsbesluiten waarvan de organisatie geen penvoerende gemeente is de einddatum 1 januari 2015 te plaatsen.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 31 maart 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.